Mercedes-Benz

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EWT Automotive Polska Sp. z o.o.

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych kandydatów do pracy, dalej jako „Dane Osobowe”, jest

EWT Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Poznańskiej 343 w Ołtarzewie (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), tj. na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy (w zakresie danych wymaganych) oraz zgody Kandydata (w zakresie danych podawanych dobrowolnie).

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, przede wszystkim podmioty serwisujące systemy informatyczne, hostujące serwis www oraz ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług - dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności Danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe, gdy obowiązek ten wynika z art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Wszelkie inne dane Kandydat podaje dobrowolnie, za zgodą. Niepodanie danych, oznaczonych jako wymagane, skutkuje brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych Kandydat może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

· prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

· prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Kandydat może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Kandydata przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał okres przetwarzania z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

· prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych,

· prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO (prawo do bycia „zapomnianym”),

· prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez Kandydata, które są przetwarzane na podstawie jego zgody i mają postać elektroniczną.